Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van BLOSS kinderfysiotherapie, gevestigd te Vleuten. Geldend per 12 juni 2021.

1 Definities

1.1 Behandelaar: onder Behandelaar wordt verstaan BLOSS kinderfysiotherapie gevestigd in Vleuten op de dwergbieslaan 52, 3453 AK, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer83047379.

1.2 Cliënt: de wederpartij, natuurlijke persoon, die met behandelaar een behandelingsovereenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

1.3 Behandelingsovereenkomst: iedere overeenkomst inzake geneeskundige behandeling die tussen Behandelaar en de Cliënt tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst, waarbij de Behandelaar zich ten opzichte van de Patiënt verbindt om handelingen op het gebied van de geneeskunst te verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op de Cliënt. Op de Behandelingsovereenkomst is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing, als vastgelegd in Boek 7, Titel 7, Afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek.

1.4 Partijen: Behandelaar en Cliënt tezamen, waarbij iedere van hen tevens Partij zal worden genoemd.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Behandelingsovereenkomst tussen Behandelaar en de Cliënt, alsmede op alle daarmee verband houdende overeenkomsten. Een verwijzing door de Cliënt naar eigen algemene voorwaarden wordt door Behandelaar uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Voordat de Behandelingsovereenkomst gesloten wordt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Behandelaar voordat de Behandelingsovereenkomst wordt gesloten kenbaar maken op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat deze op verzoek van de Cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden toegezonden.

2.3 De Cliënt aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle met Behandelaar te sluiten Behandelingsovereenkomsten.

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien de afwijkingen schriftelijk door Behandelaar zijn bevestigd. Indien Behandelaar zich schriftelijk uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met een afwijking van deze algemene voorwaarden, geldt die afwijking slechts op de betreffende Behandelingsovereenkomst.

3 Totstandkoming

3.1 De Behandelingsovereenkomst tussen Behandelaar en Cliënt komt tot stand op het moment dat: i. Cliënt, dan wel de vertegenwoordiger van Cliënt indien Cliënt daartoe zelf niet in staat is, zich door middel van het invullen van het aanmeldformulier op de website van Behandelaar tot Behandelaar wendt met een zorgvraag, dan wel op het moment dat Cliënt zich via andere weg tot Behandelaar wendt met een zorgvraag, en; ii. Behandelaar redelijkerwijs van oordeel is dat zij de zorgvraag van Cliënt kan beantwoorden en Behandelaar op de zorgvraag van Cliënt ingaat.

3.2 Op het moment van de eerste afspraak tussen Behandelaar en Cliënt zal Behandelaar aan Cliënt een schriftelijke Behandelingsovereenkomst ter ondertekening voorleggen, ter vastlegging van de tussen Partijen geldende afspraken.

3.3 De inhoud van de schriftelijke Behandelingsovereenkomst is bepalend voor de inhoud en omvang van de verplichtingen van Partijen jegens elkaar.

4 Verplichtingen Behandelaar

4.1 Behandelaar is verplicht om Cliënt op duidelijke, en desgevraagd schriftelijke wijze te informeren over de voorgestelde behandelingswijze en over de ontwikkelingen omtrent de behandeling van de Cliënt.

4.2 Behandelaar zal bij de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en daarnaar handelen. De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de Behandelovereenkomst en worden door Behandelaar in acht genomen.

4.3 Behandelaar zal een dossier bijhouden met betrekking tot de behandeling van de Cliënt.

4.4 Behandelaar zal geheimhouding betrachten omtrent de behandeling van Cliënt, tenzij Cliënt aan Behandelaar toestemming heeft gegeven om informatie omtrent de behandeling te verstrekken, openbaring van de informatie noodzakelijk is op grond van een wettelijke plicht, of geheimhouding in redelijkheid niet van Behandelaar kan worden gevergd.

4.5 Behandelaar zal bij de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst zich er steeds van verzekeren dat de Cliënt voor de voorgestelde handelingen diens toestemming geeft.

5 Verplichtingen Cliënt

 5.1 Cliënt zal zich op verzoek van Behandelaar identificeren.

5.2 Cliënt zal Behandelaar steeds naar beste weten inlichtingen verschaffen en de medewerking verlenen die Behandelaar voor de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst behoeft.

5.3 Cliënt is verplicht zich te allen tijde te gedragen naar de geldende huisregels van Behandelaar.

6 Betaling

6.1 Cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de declaraties van Behandelaar in verband met de aan Cliënt verleende behandeling.

6.2 Cliënt dient voorafgaand aan de eerste behandeling door Behandelaar aan Behandelaar kenbaar te maken bij welke verzekeraar hij verzekerd is en Behandelaar daarbij de nodige informatie te verschaffen omtrent de verzekeringsdekking.

6.3 Indien is gebleken dat Cliënt verzekerd is voor de fysiotherapeutische behandeling zoals door Behandelaar wordt verleend, stuurt Behandelaar de facturen voor de aan Cliënt verleende behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar van Cliënt. Indien de verzekeringsdekking van Cliënt niet afdoende blijkt voor de betaling van de (volledige) factuur, zal aan Cliënt een factuur worden verzonden voor de resterende verschuldigde vergoeding en is Cliënt verantwoordelijk voor de betaling van de resterende verschuldigde vergoeding.

6.4 De tarieven voor de door Behandelaar te verlenen behandeling zijn te vinden op www.blosskinderfysiotherapie.nl en worden door Behandelaar op eerste verzoek aan Cliënt beschikbaar gesteld.

6.5 Behandelaar is gerechtigd de tarieven jaarlijks te wijzigen. Behandelaar zal Cliënt daarover tijdig informeren.

6.6 Betaling van de door Behandelaar verzonden facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen voornoemde termijn uitblijft, verkeert Cliënt in verzuim zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Het staat Behandelaar vrij om incassomaatregelen jegens de in verzuim verkerende Cliënt te nemen en om de daarmee gepaard gaande kosten, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente, bij de Cliënt in rekening te brengen.

6.7 Betalingen van Cliënt strekken in de eerste plaats in mindering op de verschuldigd geworden buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de wettelijke rente en ten laatste op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij steeds in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend, ongeacht de door Cliënt bij de betaling genoemde omschrijving of het door Cliënt gebruikte betalingskenmerk.

7 Behandeling op afspraak

7.1 Indien Cliënt verhinderd is om op een afspraak te verschijnen, kan Cliënt de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Indien Cliënt de gemaakte afspraak niet tijdig, 24 uur voor aanvang van de afspraak, afzegt, is Behandelaar gerechtigd 100% van het geldende tarief voor de betreffende afspraak bij Cliënt in rekening te brengen.

8 Beëindiging

8.1 De Behandelingsovereenkomst komt ten einde door: i. instemming tussen Partijen over de beëindiging van de Behandelingsovereenkomst; ii. eenzijdige, ondubbelzinnige opzegging van de Behandelingsovereenkomst door één der Partijen. Beide Partijen zijn te allen tijde bevoegd de Behandelingsovereenkomst op te zeggen; iii. overlijden van de Cliënt.

8.2 Behandelaar is gerechtigd de Behandelingsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.

9 Aansprakelijkheid

9.1 Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke is ontstaan doordat Behandelaar is uitgegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, behoudens in het geval de onjuistheid of onvolledigheid van die informatie voor Behandelaar kenbaar was.

9.2 Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit de opschorting van de behandeling van Cliënt, indien de opschorting het gevolg is van het verzuim van Cliënt om tot (tijdige) betaling van de facturen van Behandelaar over te gaan.

9.3 De aansprakelijkheid van Behandelaar is in ieder geval beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uit te keren bedrag, behoudens in het geval de ontstane schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Behandelaar.

9.4 Alle aanspraken welke Cliënt op Behandelaar meent te hebben vervallen 12 (twaalf) maanden na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van het betreffende vorderingsrecht op Behandelaar.

9.5 Beperkingen ter zake van de aansprakelijkheid van Behandelaar strekken ook ten gunste van de werknemers en de door Behandelaar ingeschakelde hulppersonen.

9.6 De Behandelingsovereenkomst schept geen rechten voor derden, die geen partij bij de Behandelingsovereenkomst zijn, behoudens voor de derden als bedoeld in artikel 9.5 van deze algemene voorwaarden.

10 Privacy

10.1 Behandelaar verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten, op welke verwerkingen de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) van toepassing is. Behandelaar voldoet aan de eisen die in de AVG aan de verwerker van persoonsgegevens worden gesteld.

10.2 Behandelaar hanteert een privacybeleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van cliënten. De privacyverklaring van Behandelaar is in te zien en te downloaden op de website van Behandelaar. In de privacyverklaring is te zien welke persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt en welke maatregelen Behandelaar neemt ter bescherming van de privacy van haar cliënten.

11 Geschillen

11.1 Behandelaar neemt deel aan de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

12 Overige bepalingen

12.1 De Behandelingsovereenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn worden beheerst door het Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen die verband houden met de Behandelingsovereenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn, worden door Partijen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Utrecht.

12.3 Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen die bepaling vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk met de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling overeenstemt.

×